Publications

Media Diversity Institute has published a range of books and handbooks for training journalists, developing media relations skills of non-profits, as well as helping journalism lecturers. You can download the electronic copies of the books below. The Armenian language publications are presented in ANSI encoding.

Anonymity Problems in Armenia: The Extent And Consequences of Using VPNs And Other Similar Tools

In the Republic of Armenia, there is no continuous and extensive demand for anonymity tools to bypass blocking such as VPN and TOR. However, the occasional escalation of domestic political struggle and the short-term but periodic blockings of the Internet contribute to a growing interest in these tools.

Despite anonymity, there is no ban on such tools in the country, which are not even regulated by law. At the same time, there have been cases when citizens have been prosecuted for using VPNs.

Download PDF version.

The Right to Online Anonymity in Armenia e-book cover

The Right to Online Anonymity in Armenia

Online anonymity is a guarantee of freedom of expression in the digital age. Without anonymity, people are less likely to express themselves freely, for fear of reprisal. This can have a chilling effect on free speech, especially in countries where freedom of expression is already restricted.

Media Diversity Institute has developed a policy brief entitled — “The Right to Online Anonymity in Armenia,” which examines the legal regulations of online anonymity in Armenia. The report finds that the current regulations are inadequate and do not adequately protect the right to online anonymity. The report makes a number of recommendations for improving the legal framework for online anonymity in Armenia.

The report is intended for a wide range of audiences, including the media, human rights defenders, industry experts, state administration bodies, and legislators. The report is available in PDF format at this link.

Digital Rights And Corporate Accountability in Armenia

This research uses Ranking Digital Rights (RDR) Index Methodology to assess how Armenia’s three telecom operators (Viva-MTS, Team Telecom, and Ucom) collect, store, process, and share users’ data with third parties and government agencies.

The research finds that all three companies provide similar documents to inform their customers, yet they do not provide enough details about how they use and share users’ data with third parties or government agencies.

The research is avialble for download in PDF format.

MDi Reporting Diversity Manual Russian Cover

“Fact-Checking Curriculum”

This curriculum was developed jointly by the experts of the Media Diversity Institute and the Freedom of Information Center as part of their “Fight Against the Disinformation Virus” project launched in July 2020. This handbook provides practical fact-checking advice for journalists and those interested in improving their reporting quality and voiding mistakes.

The handook is available for download in PDF format.

MDi Reporting Diversity Manual Russian Cover

Բազմակողմանի լրատվության ձեռնարկ

ԲՏԻ-ը լույս է ընծայել «Բազմակողմանի լրատվության ձեռնարկը», որպեսզի օգնի լրագրողներին վերանայել իրենց` բազմազանությունը լուսաբանելու միջոցները: Սա անհանգստություն հարուցող մի ժողովածու է վատ, հաճախ էլ անպատասխանատու և թունոտ պատմությունների, որոնք մտահոգության տեղիք են տալիս այն մասին, թե թերթերն ինչքան վատ են ծառայում իրենց ընթերցողներին: Եթե այս պատմությունների հրապարակման համար պատասխանատու խմբագիրները բժիշկ լինեին, ապա նրանց կզրկեին իրենց որակավորումից:

Այս ձեռնարկը գործնական խորհուրդներ է տրամադրում լրագրողներին և այն անձանց, ովքեր շահագրգռված են բարելավելու լրատվությունը, խուսափելու սխալներից:

Ձեռնարկը հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

«Լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները. ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար»

Անկախ լրագրության հիմնադրամը և Բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտը աշխատել են, որպեսզի ձեր ուշադրությանը ներկայացնեն «Լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները. ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար» գրքի նոր հրատարակությունը: Հուսով ենք, որ այն արժեքավոր ու օգտակար գործիք կդառնա ձեր ձեռքին` նպաստելով ձեր ՀԿ-ի հզորացմանը և ԶԼՄ-ների հետ ձեր համագործակցության բարելավմանը, և իր հերթին կօգնի լրատվամիջոցներին շարունակ ընդլայնվող իրենց լսարանին պատմել ձեր գործունեության մասին:

Ձեռնարկը հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Ձեռնարկին կից ԲՏԻ-ն հրապարակել է նաև հավելված` «Խորհուրդներ առաջատար հայ մասնագետներից», որը հասանելի է հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Բազմազանության դասավանդման ուղեցույց

Բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտը մշակել և հրապարակել է ուղեցույց` լրագրողներին բազմազանության խնդիրներ դասավանդել ցանկացող դասախոսների համար: Ուղեցույցը հասանելի է անգլերենով և միայն տպագիր տարբերակով: Գիրքը անվճար ստանալու համար կապվեք մեզ հետ:

Scroll to top